Návod na obsluhu výrobku

-         neoddeliteľnou súčasťou výrobku je Návod na obsluhu výrobku, Návod na obsluhu zámku pre trezor vybavený elektronickým alebo mechanickým kombinačným zámkom, Vyhlásenie o zhode alebo Certifikát a riadne vyplnený a potvrdený Záručný list. Návody na obsluhu a Záručný list nedávajte do trezora. V prípade núdzového otvorenia trezora musí mať servisný pracovník tieto dokumenty k dispozícii.

-         pred inštaláciou a samotným používaním výrobku si riadne prečítajte návod na obsluhu. Škody a chyby na výrobku spôsobené nesprávnou inštaláciou, neodbornou alebo násilnou obsluhou nie je možné uznať ako výrobné a nevzťahujú sa na ne záručné reklamácie.

-         každý výrobok je výrobcom označený výrobným identifikačným štítkom, na ktorom sú uvedené základné údaje o výrobku. Ak z akejkoľvek príčiny odstránite výrobný identifikačný štítok bez súhlasu výrobcu zaniká Vám právo na reklamáciu.

-         akékoľvek opravy a zásahy do výrobku počas plynutia záručnej doby môže vykonať iba osoba alebo servisná organizácia poverená výrobcom alebo priamo výrobca. Všetky ovládacie mechanizmy závorového mechanizmu dverí môžu pri obsluhe klásť iba malý odpor proti pohybu.V prípade náhleho zväčšenia odporu skontrolujte, či otvárate zámky v správnom poradí, či ovládače zámkov sú v správnej koncovej polohe,alebo či sa medzi dvere a rám dverí nedostal cudzí predmet (stačí aj hrúbka listu obyčajného kancelárskeho papiera ). Ak nie, nezatvárajte (ani neotvárajte)dvere trezora násilím, kontaktujte servisného pracovníka. Nepokúšajte sa opravovať a akýmkoľvek spôsobom zasahovať do mechanizmov dverí, hrozí trvalé zablokovanie mechanizmu otvárania dverí ( ak trezor má nainštalovaný núdzový blokovací mechanizmus ).

Záruka a záručné podmienky

Potvrdený záručný list si ponechá a dobre uschová zákazník!


Bez riadne vyplneného a potvrdeného záručného listu nie je možné uznať reklamáciu!


Výrobca označil  výrobok výrobným identifikačným štítkom, na ktorom sú uvedené základné údaje o výrobku :

- názov výrobcu

- typ výrobku

- výrobné číslo

- rok výroby 

Výrobca poskytuje na tento výrobok záruku 24 mesiacov od dátumu predaja.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej je výrobok v záručnej oprave. Reklamačné konanie sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Akékoľvek opravy a zásahy do výrobku počas plynutia záručnej doby môže vykonať iba osoba alebo servisná organizácia poverená výrobcom alebo priamo výrobca. V prípade problémov pri používaní výrobku kontaktujte predajcu, ktorý Vám výrobok predal.


Záruka sa nevzťahuje na: 
 ·          chyby výrobku spôsobené dopravou, neodbornou montážou,nesprávnou manipuláciou s uzatváracím
            mechanizmom dverí, úmyselnými zásahmi do uzatváracieho mechanizmu dverí ako aj do výrobku samotného
            počas plynutia záručnej doby

·          zásahy alebo opravy vykonané organizáciou alebo osobou bez poverenia výrobcom

·          výrobky, pri ktorých sa zistí porušenie plombovacích známok umiestnených na vnútornom kryte dverí

·          výrobky, pri ktorých sa zistí nesúlad základných údajov uvedených na výrobnom štítku a záručnom liste

·          výrobky, z ktorých bol odstránený výrobný štítok.Odstránením tohto štítku z akejkoľvek príčiny bez súhlasu
           výrobcu zaniká výrobcovi akákoľvek právna zodpovednosť za výrobok.