Dôležité rady

-         výrobca odporúča každé dva roky vykonať priebežnú prehliadku trezora s údržbou pracovníkom poverenej servisnej organizácie

-         po premiestnení trezora z chladnejšieho prostredia do teplejšieho ho nepoužívajte hneď. Trezor nechajte najprv aklimatizovať (vyrovnanie teplôt) aspoň 2÷3 hod. Čas potrebný na aklimatizáciu sa predlžuje so zväčšujúcim sa rozdielom teplôt a hmotnosťou trezora. Aklimatizácia je nutná pre odstránenie rizika kondenzácie vlhkosti, ktoré môže spôsobiť nesprávne fungovanie alebo poškodenie elektronických a mechanických kombinačných zámkov.

-         trezory umiestňujte do miestnosti so stálou teplotou v hraniciach 5°C÷ 35°C, s nekondenzujúcou vlhkosťou vzduchu. Teplota v miestnosti nesmie prudko kolísať,hrozí kondenzovanie vlhkosti, ktoré môže spôsobiť nesprávne fungovanie alebo poškodenie elektronických a mechanických kombinačných zámkov.

-         trezor (alebo aspoň stenu s dverami) neumiestňujte v blízkosti vykurovacích telies, ani na miesta s pôsobením silného slnečného žiarenia. Môže nastať poškodenie elektronického zámku alebo aktivácia núdzového blokovacieho mechanizmu. Hrozí trvalé zablokovanie mechanizmu otvárania dverí.

-         vyvarujte sa hrubému zaobchádzaniu s trezorom. Pády trezora, silné údery do dverí alebo búchanie dverami môžu spôsobiť aktiváciu núdzového blokovacieho mechanizmu alebo iné poškodenie mechanizmu dverí. Hrozí trvalé zablokovanie mechanizmu otvárania dverí.

-         snímače pre pripojenie k EZS (elektronickému zabezpečovaciemu systému) môžete do trezora nainštalovať iba vtedy, ak má trezor predprípravu pre inštaláciu snímačov. Predpríprava pre inštaláciu snímačov je voliteľný doplnok trezora a objednáva sa pri objednaní trezora a môže ju urobiť iba výrobca trezora.

Majte na pamäti, že akákoľvek úprava trezora užívateľom má za následok zrušenie platnosti Vyhlásenia o zhode alebo Certifikátu bezpečnostnej triedy tohto trezora.

-         je zakázané zvárať, rezať alebo vŕtať do dverí a telesa trezora. Hrozí zničenie zámku, mechanizmu dverí, alebo aktivácia núdzového blokovacieho mechanizmu. Hrozí trvalé zablokovanie mechanizmus otvárania dverí.

-         ak sú použité dva zámky, môžu byť inštalované ako na sebe nezávislé (obyčajne sú doplnené o kľuku), kde nezáleží na poradí otvárania zámkov, alebo ako viazané, kde je potrebné dodržať postupnosť otvárania zámkov. S postupnosťou Vás oboznámi predávajúci.

-         ku každému trezorovému zámku na kľúč sa štandardne dodávajú iba dva kľúče. Ďalšie kľúče je možné doobjednať prostredníctvom predajcu u výrobcu trezora ešte pred kúpou trezora, alebo po kúpe. Tu sa však vyžaduje jeden originálny kľúč ako vzor.

-         ak je trezorový zámok na kľúč otvorený, kľúč sa nedá vytiahnuť zo zámku

-         počas používania trezora nikdy ne nechávajte druhý kľúč v trezore, ani nenoste obidva kľúče spolu. Pri strate kľúča by nebolo možné otvoriť dvere trezora. Otvorenie dverí v takomto prípade môže vykonať iba poverený pracovník servisnej organizácie. 

-         počas doby používania zámku je dobré kľúče striedať, aby bolo zabezpečené rovnomerné opotrebenie kľúčov a zámku. Opticky občas skontrolujte stav opotrebenia kľúčov a ak zistíte nadmerné opotrebenie, dajte si včas vyhotoviť duplikáty kľúčov, alebo vymeniť celý zámok. 

-         ak kľúč spadne, skontrolujte podľa náhradného kľúča či nenastalo ulomenie niektorého zo zubov, ohnutie alebo prasknutie drieku kľúča. Nepokúšajte sa s takto poškodeným kľúčom otvoriť zámok. Hrozí poškodenie zámku, ulomenie kľúča v zámku a zaseknutie zámku.

-         pri premiestňovaní trezora vytiahnite kľúč zo zámku. Pri náraze hrozí ohnutie alebo zlomenie kľúča

-         mechanické trezorové zámky sa nesmú mazať.  Ak máte podozrenie na zlý chod zámkov, kontaktujte včas servisného pracovníka.

-         pri obsluhe elektronických alebo mechanických kombinačných zámkov postupujte vždy podľa návodu na obsluhu. Ak máte podozrenie, že zámok nefunguje správne,kontaktujte predajcu alebo servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať a akýmkoľvek nepovoleným spôsobom zasahovať do zámku.

-         batérie elektronických zámkov vymieňajte pravidelne aspoň raz za 6 mesiacov. Používajte alkalické batérie príslušného rozmeru. Nepoužívajte nabíjatelné batérie, ak to nie je povolené v návode na používanie zámku. 

-         Majte na pamäti, že každý trezor, ktorý opúšťa výrobný závod má rovnaký prednastavený kód napr. 1 2 3 4 5 6 alebo 10 20 30..., ktorý je všeobecne známy.  Pred používaním trezora tento kód ihneď podľa návodu zmeňte.

-         kódy elektronických a mechanických kombinačných zámkov pravidelne mente. Nepoužívajte všeobecne zistiteľné informácie ako sú rodné čísla, telefónne čísla, názvy spoločností alebo mená, ktoré je možné dať do súvisu s majiteľom trezora. 

-         na čistenie povrchu trezorov používajte mierne vlhkú handričku namočenú v roztoku mydla alebo bežné prostriedky na údržbu nábytku.

Nepoužívajte acetónové výrobky alebo iné agresívne rozpúšťadlá !!! Tieto výrobky vážne poškodzujú vrchný lak trezora a plasty trezorových zámkov.