Servis trezorov

Výrobca odporúča každé dva roky vykonaťpriebežnú prehliadku trezora s údržbou pracovníkom poverenej servisnej organizácie

Akékoľvek opravy a zásahy do výrobku počas plynutia záručnej doby môže vykonať iba osoba alebo servisná organizácia poverená výrobcom alebo priamo výrobca.Všetky ovládacie mechanizmy závorového mechanizmu dverí môžu pri obsluhe klásť iba malý odpor proti pohybu.

V prípade náhleho zväčšenia odporu skontrolujte, či otvárate zámky v správnom poradí, či ovládače zámkov sú v správnej koncovej polohe,alebo či sa medzi dvere a rám dverí nedostal cudzí predmet (stačí aj hrúbka listu obyčajného kancelárskeho papiera ). Ak nie, nezatvárajte (ani neotvárajte) dvere trezora násilím, kontaktujte servisného pracovníka.

Nepokúšajte sa opravovať a akýmkoľvek spôsobom zasahovať do mechanizmov dverí
, hrozí trvalé zablokovanie mechanizmu otvárania dverí ( ak trezor má nainštalovaný núdzový blokovací mechanizmus ).